Identifikation af hovedområder for udvikling af Roadmaps for den grønne omstilling af det bebyggede miljø

Projektnavn

Identifikation af hovedområder for udvikling af Roadmaps for den grønne omstilling af det bebyggede miljø

Hent rapporten “Grøn omstilling af det byggede miljø”

Hent PIXI her

Om projektet

Formålet med projektet er at afdække hovedområderne og give strukturen for udarbejdelse af et større Roadmap, der opsummerer eksisterende viden, udfordringer, løsninger, potentialer og vidensbehov i forbindelse med den grønne omstilling af det bebyggede miljø. 

I første fase identificeres hovedområderne indenfor blandt andet nedenstående beskrevne udfordringer, der kan danne baggrund for udvikling af et eller flere fælles Roadmaps. Det vil beskrive udfordringer med den grønne omstilling af det bebyggede miljø både i et kort- og langsigtet perspektiv og selvfølgelig med et holistisk perspektiv, så løsninger ikke findes indenfor ukoordinerede søjler eller ude af kontekst.

Projektets resultater vil danne baggrund for kommende forsknings- og udviklingsprogrammer indenfor området og sikre koordinerede løsninger både i et kort- og langsigtet perspektiv til gavn for det danske samfund.

 

Hovedområder

Byerne udgør 3 % af jordens overflade men står samtidigt for ca. 70 % af klimagasudledningerne. I 2050 forventes det, at 85 % af Europas befolkning bor i byer. Denne stigende urbanisering udgør både løsningen og en af de større udfordringer for udviklingen af et fremtidigt bæredygtigt samfund. Udfordringerne er mangfoldige og vi skal sikre, at fremtidens byer og samfund er bæredygtige, socialt, økonomisk, miljø og sundhedsmæssigt.

Vi skal reducere klima- og ressourceaftryk, der følger af byggeri, og vi skal transformere og drive vores byer radikalt anderledes fremover. Det vil fordre udvikling af nye materialer, genbrug, design for genbrug og transformation, nye fremstillings- og byggemetoder mod et C02 neutralt byggeri. 

Der skal udvikles mobilitetsløsninger og byrum, der gør det let at transportere os rundt uden kødannelser ved, at vi naturligt bevæger os.  

Klimaudfordringer med stigende ekstreme nedbørshændelser, kystsikring og presset mod biodiversiteten skal løses. Vi oplever desværre øget stress og tilfælde af psykiske lidelser i urbane områder. Hvordan fortætningen påvirker os fysisk og psykisk, ved vi meget lidt om. Yderligere skal alle ovennævnte udfordringer løses, så vi sikrer en socialt balanceret omstilling, der får alle med.

 

Løsning

Projektet vil først og fremmest løse udfordringen med at identificere hovedområderne, der skal danne baggrund for udvikling af et eller flere Roadmaps for den grønne omstilling af det bebyggede miljø. Dette vil blive gjort ved workshops med deltagelse af landets forsknings- og udviklingsmiljøer og private aktører ved netværket We Build Denmark, DI, BloxHub og andre. Landets forsknings- og uddannelsesmiljøer er de seneste år blevet samlet i netværkerne DARE og ForskByg, der begge står bag denne ansøgning og således sikrer en bred funderingen af projektet.

Projektets ambition er at udvikle strukturen (dispositionen), der sikrer konsensus for et efterfølgende større arbejde med Roadmaps med tidshorisonterne 2030, 40 og 50. Hovedområderne vil både identificere løsninger, der umiddelbart kan indgå i demonstrationsprojekter og efterprøves i en kort tidshorisont og større forskningsudfordringer, der vil kræve længere studier og udviklingsprocesser. 

Projektet er inspireret af de Roadmaps, der udviklet i forbindelse med Innovationsfondens fire missioner og det forventes at de eller det større Roadmap, der endeligt skal udvikles vil følge formatet af disse. Projektet bygger videre på ForskBygs notat ”Styrket forskning og innovation inden for CO2-neutralt byggeri”, der tidligere har været fremsendt forskningspolitiske ordførere, Realdania og Innovationsfonden.

Hvilke målgrupper henvender projektet sig til? Projektets resultat kan i første omgang bruges som baggrund for generel kommunikation om områdets vigtighed, behov for opmærksomhed, politisk bevågenhed og støtte, såvel som overfor private fonde, IFD, UFM, politikere og andre interessenter med henblik på at øge bevillingerne til området. Identifikationen af hovedområderne vil blive brugt til at lade interessenter prioritere mellem aktuelle temaer uden at overblikket for hele området mistes, inden de større Roadmaps er udviklet.

Mod landets offentlige forsknings- og uddannelsesmiljøer og private aktører vil det give et overblik, der kan identificere fælles interesser og på dette grundlag danne grobund for samarbejder og potentielt udarbejdelse af projektansøgninger mod nationale og internationale fonde.

 

Resultater

Projektets resultat er en rapport, der beskriver de identificerede hovedområder, opridser eksisterende viden, peger på udfordringer, mulige løsninger og områdernes potentialer og vidensbehov i forbindelse med den grønne omstilling. Denne rapport vil give strategien for de forsknings- og udviklingsindsatser, der bør sættes i værk. 

Rapporten vil ikke være et fyldestgørende Roadmap, men første skridt mod et større arbejde med at lave en plan for forsknings- og udviklingsindsatser i forbindelse med den grønne omstilling af det bebyggede miljø. Det efterfølgende arbejde vil således være at udfolde denne rapport til Roadmaps, der også indeholder planer for selve forsknings- og udviklingsindsatser.

 

Organisering

Projektet vil gennem sin organisering sikre, at alle landets miljøer inddrages og høres, så der opnås konsensus om hovedområderne og at de centrale aktører indenfor hovedområderne identificeres og inddrages i det videre arbejde med mere fyldestgørende Roadmaps.

Projektet ledes af en styregruppe og en projektleder, Martha Katrine Sørensen, fra Teknologisk Institut, der er ansvarlig for planlægning og afholdelse af møder, workshops, kontakt og kontrakter med eksterne konsulenter, udarbejdelsen af projektets slutrapport og afholdelse af det afsluttende symposie. Sammen med projektets styregruppe sørger projektlederen for at Milestones overholdes og at de fire faser i projektet gennemføres som planlagt.

 

Projektets styregruppe består af:

Mette Glavind, Direktør for Byggeri og Anlæg ved Teknologisk institut

Mikkel K. Kragh, Institutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet

Jakob Brandtberg Knudsen, Dekan for Arkitektur, Det Kongelige Akademi

Hans Jørgen Andersen, Institutleder, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Hans Nørgaard Hansen, Institutdirektør, DTU Construct

 

Projektets følgegruppe:

Arkitektforeningen

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Landskabsarkitekter

DI Byggeri

Concito

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Grundejernes Investeringsfond

IDA

Kommunernes Landsforening

Realdania

Rådet For Bæredygtigt Byggeri

Rådet For Grøn Omstilling

WE BUILD DENMARK